Økokrim mottok 16.513 hvitvaskingsrapporter i fjor

Økokrim mottok 16.513 hvitvaskingsrapporter i fjor

Publisert av Webredaktør NØF den 07.06.22. Oppdatert 08.06.22.

 

"Enheten for finansiell etterretning (EFE) mottok i 2021 hele 16 513 rapporter om mistenkelig forhold fra rapporteringspliktige. Dette er en vesentlig økning fra året før (12 701). Hvis vi også inkluderer rapportering fra andre FIU-er, innebærer dette at vi siden 2016 har doblet antallet rapporter", heter det i årsrapporten fra EFE.

Leder Sven Arild Damslora skriver videre:

"MT-rapportene er et sentralt og vesentlig element i forebygging og bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering. Ovennevnte økning i rapporteringen er etter vår vurdering et signal om at oppmerksomheten mot og kunnskapen om hvitvasking og terrorfinansiering som fenomen har økt betydelig blant de rapporteringspliktige. Erfaringen viser at data og informasjon om finansielle forhold generert gjennom rapporteringsregimet er avgjørende både i avdekkingen og etterforskingen av alvorlig kriminalitet. Økt samarbeid og samhandling med de rapporteringspliktige er etter vår oppfatning en viktig faktor for å lykkes med kriminalitetsbekjempelsen på dette området. Vi er derfor meget glade for det initiativet Finans Norge har tatt til å opprette Offentlig Privat Samarbeid – antihvitvasking og terrorfinansiering (OPS AT), se side 45. Vi ønsker sterkt å være med på at dette viktige prosjektet lykkes og vil bruke dette samarbeidet som et sentralt tiltak i vårt arbeid med tettere og spisset kommunikasjon og erfaringsutveksling med de rapporteringspliktige. Informasjonspakkene Black Wallet og virtuell valuta som vi har satt sammen og sendt ut, har også fått god mottagelse, og vi ser for oss at denne type veiledning og kunnskapsoverføringen også fremover vil bli et viktig element i samarbeidet med de rapporteringspliktige. Vi har gjennom 2021 løpende arbeidet med problemstillinger opp imot utvikling og produksjon av en ny rapporteringsløsning i den nye Altinn-portalen. Vi er i den sammenheng svært takknemlig for de gode og nyttige tilbakemeldingene vi har fått fra rapporteringspliktige. Målet er å få tatt i bruk en god, smidig og tidsriktig løsning som i langt større grad enn i dag imøtekommer de krav både rapporteringspliktige og vi må kunne ha til et slikt verktøy. Arbeidet med dette prosjektet blir sentralt også videre fremover. For å kunne møte den betydelige økningen i informasjonsmengden vi mottar, har vi i 2021, sammen med flere kompetansemiljøer i politiets IKT tjeneste, også startet opp et prosjekt for å utvikle ytterligere analysefunksjonalitet i hvitvaskingsregisteret. Dette for å kunne effektivisere utvelgelsen og prioriteringen av hvilken informasjon og rapporter det skal jobbes videre med. Vår aktivitet og produksjon har vært og er risikobasert og følger opp de sentrale føringene for prioriterte kriminalitetsområder. Produkt og format er blant annet styrt av hvem som er mottager og hva informasjonen skal brukes til. Vår hovedaktivitet på taktisk side er derfor fortsatt produksjon av etterretningsprodukter både til politiet lokalt og på nasjonalt nivå, tilsynsmyndigheter og kontrollmyndigheter samt samarbeidene enheter internasjonalt. Tross snart to år med pandemi og store utfordringer både for den enkelte og for samfunnet som helhet viser både statistikken over rapporteringen og den kontakten vi har hatt med rapporteringspliktige på telefonen, e-post eller gjennom digitale foredrag og seminarer, at energien og engasjementet for å forebygge og bekjempe denne type kriminalitet er stor. Det gir grunn til optimisme og viser at vi sammen utgjør en betydelig og viktig forskjell".

Les årsrapporten her (lenke til PDF).