Dobling av hvitvaskingsrapporter fra utlandet

Dobling av hvitvaskingsrapporter fra utlandet

Enheten for finansiell etterretning (EFE) ved Økokrim mottar rapporter om mistenkelige forhold i et stadig økende antall. I 2023 mottok EFE totalt 46 086 rapporter og informasjon, av disse var over 22 000 fra utlandet.

Det kommer frem i den ferske årsrapporten fra EFE. EFE ved Økokrim er Norges nasjonale FIU (Financial Intelligence Unit), og de mottok altså en dobling i informasjon fra andre lands FIU-er som året før.

- Økningen skyldes blant annet en bedring i den internasjonale informasjonsutvekslingen, og et styrket europeisk samarbeid, sier sjef for Økokrim, Pål Lønseth, i en pressemelding.

EFE erfarer en økning i plassering av midler som stammer fra straffbare handlinger i jurisdiksjoner med forhøyet hvitvaskingsrisiko. Vi vet også at den grensekryssende kriminaliteten øker. Dette kan også bidra til å forklare de høye tallene, sier Lønseth.

I tillegg har MT-rapporter fra norske rapporteringspliktige fortsatt en sterk stigende trend, og økte med 20 prosent i 2023.

Blant norske rapporteringspliktige er det bankene som er den største rapporteringsgruppen, etterfulgt av eiendomsmeglere og virksomheter for betalingsformidling.

Stans av transaksjoner er et inngripende tiltak, og EFE gjør grundige vurderinger før et slikt forbud besluttes. Et viktig ledd i disse vurderingene er å undersøke hvorvidt politiet vil sikre midlene som del av en straffesak.

I 2023 mottok EFE 126 forespørsler om forbud mot gjennomføring av transaksjon. 37 av disse transaksjonene ble stanset, totalt over 80 millioner kroner. Det var en dobling fra 2022, da tallet var i underkant av 40 millioner kroner.  I tillegg bisto EFE andre lands FIUer med stans av transaksjoner med over 90 millioner kroner.

Samtidig som økningen av informasjon fra inn- og utland øker i et betydelig omfang, er antall ansatte hos EFE tilnærmet uendret de siste 5 årene. I 2023 hadde EFE vel 20 ansatte.

Last ned årsrapporten til EFE fra Økokrims nettside (lenke til PDF)