VEDTEKTER FOR NORSK ØKRIMFORENING

(Sist endret på årsmøtet 26. april 2023)

§ 1 FORMÅL OG VIRKSOMHET

Foreningens navn er Norsk Økrimforening – heretter omtalt og forkortet til NØF.

NØFs formål er å bidra til tverrfaglig samarbeid og kompetanseoppbygging for å styrke samfunnets arbeid mot alle former for økonomisk kriminalitet.

NØFs virke skjer bl.a. gjennom:

- kontakt- og nettverksbygging blant medlemmene
- egen nettside og sosiale medier
- høringsinstans for lovforslag og utredninger
- konferanser og fagseminarer
- kontakt med utdannings- og forskningsmiljøer
- samarbeid med organisasjoner som driver med kriminalitetsforebyggende arbeid
- andre tiltak som fremmer foreningens formål
- NØF skal være partipolitisk uavhengig.

NØF skal opprettholde et godt forhold til medlemmenes fagorganisasjoner og kan samarbeide på områder som fremmer NØFs formål.»

NØF skal ikke beskjeftige seg med lønns- og tariffspørsmål.

§ 2 MEDLEMSKAP

Medlemskap tegnes personlig eller av en organisasjon. Som personlige medlemmer kan opptas alle som gjennom sitt yrke støtter opp om NØFs formål. Med dette menes ansatte i offentlige etater samt ansatte i yrker/bransjer som utøver kontroll, straffeforfølgelse eller andre tiltak i bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

Som organisasjonsmedlem kan opptas organisasjoner som gjennom sitt formål støtter opp om NØFs formål. Organisasjonsmedlemsskap gir ikke tilgang til nettsidene. Sentralstyret skal godkjenne nye medlemmer og kan ekskludere medlemmer.

§ 3 KONTINGENT

Medlemskontingenten fastsettes av NØFs årsmøte*.

Kontingenten forfaller til betaling på det tidspunkt som sentralstyret bestemmer. Den som tross påkrav ikke betaler kontingenten, strykes som medlem etter to purringer på manglende kontingentbetaling.

*Sist fastsatt 19.4.2016 til kr 300 for personlige medlemmer og kr 1 000 for organisasjonsmedlemmer.

§ 4 VALG

Årsmøtet beslutter:
Opprettelse av lokallag etter forslag fra sentralstyret, i regioner som nevnt i § 6. Opprettelse av nytt lokallag avgjøres ved simpelt flertall.

Årsmøtet velger:
1. Sentralstyre bestående av leder, nestleder, minst fem styremedlemmer og minst to      varamedlemmer. Styret fordeler selv oppgaver og ansvarsområder mellom seg i henhold til gjeldende arbeidsbeskrivelse og planer for styrets aktiviteter.
2. Lokallagsstyrer bestående av minst ett styremedlem og ett varamedlem.
3. En revisor
4. Valgkomite bestående av leder, minst to medlemmer og minst to vararepresentanter

Komiteens forslag sendes sentralstyrets leder minst to uker før årsmøtet.


§ 5 STYRENDE ORGANER

NØFs øverste myndighet er årsmøtet.

Den daglige ledelse av NØF er tillagt sentralstyret.

§ 6 OPPRETTELSE OG DRIFT AV LOKALLAG

Det kan opprettes lokallag av NØF innen følgende regioner:

Region nord, bestående av Nordland og Troms og Finnmark
Region midt, bestående av Trøndelag og Møre og Romsdal
Region vest, bestående av Vestland og Rogaland
Region sør, bestående av Agder og Vestfold og Telemark
Region øst, bestående av Oslo, Viken og Innlandet

Det kan opprettes lokallag i regioner med minst 25 medlemmer. Lokallagene skal ikke ha egen økonomiforvaltning og ikke drive konkurrerende aktiviteter i forhold til sentralstyret i NØF.

Lokallagene/avdeling av lokallag kan etter søknad få dekket reise- og oppholdskostnader for en person til årsseminar/årsmøtet.

Dersom et lokallag/avdeling av lokallag avholder lokalt seminar i tiden etter siste årsmøte, kan ytterligere et styremedlem i det aktuelle lokallaget etter søknad få dekket reise- og oppholdskostnader for deltakelse på det påfølgende årsseminar og årsmøte. Lokallaget/avdeling av lokallag bestemmer selv hvem som skal dekkes av NØF.

Kostnader til lokale seminar og lignende kan også dekkes etter søknad.

Lokallagene kan være teknisk arrangør av årsseminar/årsmøter og vil således være sentralstyrets kontaktpunkter i regionene.

Hvert lokallag avgir årsberetning til sentralstyret innen utgangen av mars hvert år med oversikt over lokallagets aktiviteter siste år og plan for kommende år

§ 7 ÅRSMØTET

Årsmøtet skal avholdes en gang hvert år og senest innen utgangen av april måned. Melding om når årsmøtet skal holdes gis med minst 6 – seks- ukers varsel. Innkallingen skal være skriftlig og inneholde saksliste. Medlemmer som har saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sende disse til sentralstyrets leder minst 4 – fire- uker før årsmøtedagen.

Ved stemmegivning har alle medlemmer stemmerett, ved fremmøte eller ved fullmakt. Alle vedtak, med unntak av de i §§ 8 og 13 omhandlede, avgjøres ved simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør leders stemme utslaget.

Årsmøtet kan bestemme at kun medlemmer har adgang til forhandlingene.

Årsmøtet ledes av valgt dirigent.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:


Valg av dirigent
Valg av referent
Valg av 2 representanter som skal skrive under protokollen
Valg av tellekorps bestående av 3 personer
Godkjenning av fullmakter
Godkjenning av innkalling
Sentralstyrets årsberetning
Regnskap med revisjonsberetning
Fastsettelse av kontingent
Budsjett
Innkomne forslag og saker
Valg

§ 8 ENDRINGER I VEDTEKTER

Endringer i vedtekter foretas av årsmøtet med simpelt flertall.

§ 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når sentralstyret finner det nødvendig eller minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte må skje med minst 2 ukers frist.
 
§ 10 SENTRALSTYRET

Sentralstyret har i alle foreningens anliggender – med unntak av det som skal behandles i årsmøtet – besluttende og bevilgende myndighet.  I saker hvor beslutning knyttes til stemmegivning har lederens stemme overvekt ved stemmelikhet. Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede. Varamedlemmene bør innkalles til sentralstyrets møter, men har ingen stemmerett hvis sentralstyret møter fulltallig ellers. 

Det skal føres referat fra styremøtene som kan gjøres tilgjengelig for medlemmene.

Kassereren skal forvalte foreningens økonomi på vegne av sentralstyret – herunder sørge for at regnskapene er løpende à jour.
Sekretæren, eller den sentralstyret bestemmer, skal føre fortegnelse over medlemmene som er løpende avstemt mot kundereskontro i regnskapet.
Sentralstyret har ansvar for å framlegge saker for årsmøtet i samsvar med det som er beskrevet i § 7.
Sentralstyret nedsetter de arbeidsgrupper det finner behov for innenfor rammen av foreningens formål og vedtekter. Sentralstyret gis også nødvendig fullmakt til å utdele hederstegn og andre priser til medlemmer som i særlig grad har fremmet NØFs formål og virke.

§ 11 REVISOR

Revisor skal påse at regnskapsførselen er i samsvar med kravene til god regnskapsskikk og avgi skriftlig beretning som legges fram for årsmøtet. Revisor skal videre føre kontroll med at foreningens likvider og formue er i samsvar med bokføringen.

§ 12 REGNSKAP


Regnskapsåret følger kalenderåret.

§ 13 OPPLØSNING

NØF kan oppløses dersom det på ordinært årsmøte oppnås 2/3 flertall for dette. Deretter innkalles til ekstraordinært årsmøte hvor avgjørelse tas ved simpelt flertall. Det ekstraordinære årsmøtet avgjør disposisjonen av oppsamlede midler.