Stortingsmeldingen vedtatt med noen tillegg

Stortingsmeldingen vedtatt med noen tillegg

Publisert av Webredaktør NØF den 13.06.24.

Onsdag ettermiddag ble stortingsmeldingen om økonomisk kriminalitet vedtatt på Stortinget, dagen etter debatten. Hele stortingsmeldingen ble vedtatt enstemmig, i tillegg til flere punkter etter komiteens behandling:

Enstemmig vedtak:
I
Stortinget ber regjeringen opprette et nytt politirolleutvalg hvor målet er en bred politisk forankring av hva politiets rolle er og skal være fremover, og hvilke oppgaver politiet skal utføre og eventuelt fritas for.

II
Stortinget ber regjeringen legge til rette for flerårige planer for politiet og komme tilbake i statsbudsjettet for 2025 med forslag om hvordan dette skal gjennomføres.

III
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag om å innføre obligatorisk registrering av eierskap i fast eiendom.

IV
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag om å innføre et forbud mot blankoskjøter, hvor det vurderes et unntak for utbyggingsprosjekt.

V
Stortinget ber regjeringen utrede en plikt til å søke tillatelse til kjøp av visse eiendommer, herunder om det bør være begrensninger i hvem som kan kjøpe eiendom nær viktige militære installasjoner.

VI
Stortinget ber regjeringen utrede om eiendomsmeklere bør gis tilgang til offentlige databaser, herunder folkeregisteret.

VII
Stortinget ber regjeringen utrede om eiendomsmeklere bør gis rett til å utveksle informasjon med banker om mistenkelige forhold.

I tillegg ble det fremmet flere forslag fra mindretallet. To av dem ble enstemmig vedtatt, resten nedstemt:

Forslag 1 fra Høyre og Fremskrittspartiet enstemmig vedtatt:

Stortinget ber regjeringen stille krav om elektronisk forhåndsdeklarering av større pengeverdier som skal fraktes inn og ut av landet, samt innføre krav om å opplyse om pengenes opprinnelse, og komme tilbake til Stortinget om dette innen revidert nasjonalbudsjett for 2025.

Forslag 2 fra Høyre, SV og Venstre enstemmig vedtatt:

Stortinget ber regjeringen utrede en fakturaordning med QR-kode etter inspirasjon fra andre europeiske land, og komme tilbake til Stortinget senest innen revidert nasjonalbudsjett for 2025.

 Les meldingen og mer om debatten og behandlingen av den på Stortingets nettside (lenke)