11 anbefalinger som skal styrke a-krim-samarbeidet

11 anbefalinger som skal styrke a-krim-samarbeidet

Publisert av Webredaktør NØF den 13.12.22.

På oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet har KPMG evaluert det tverretatlige samarbeidet om arbeidslivskriminalitet mellom politiet, Skatteetaten, Tolletaten, NAV og Arbeidstilsynet.

KPMG gir 11 anbefalinger for hvordan etatssamarbeidet kan styrkes og innsatsen mot a-krim kan effektiviseres. Anbefalingene retter seg mot de tre områdene som KPMG har identifisert som forbedringspunkter, det vil si organisering, kunnskap og strategisk styring.

ORGANISERING
Anbefaling 1: Sikre at styringsmodellens organisering favner hele spekteret av samarbeidet, både i linjen og a-krimsentrene
Anbefaling 2 Klargjør a-krimsentrenes mandat og arbeidsfordeling mellom sentrene og linjen
Anbefaling 3: Avklar politiets rolle i a-krimsentrene
Anbefaling 4 Mer systematisk bruk av prosjektorganisering
Anbefaling 5 Styrke informasjonsutveksling og samarbeid med ikke-statlige aktører

KUNNSKAPSUTVIKLING
Anbefaling 6 Styrke resultatrapporteringen
Anbefaling 7 NTAES bør gis et utvidet mandat for strategisk og operativ analyse
Anbefaling 8 Styrke IKT for systematisk bruk av registerdata i risikoanalyser og
etterforskning

STRATEGISK STYRING
Anbefaling 9 Legge til rette for styring som er kunnskaps- og risikobasert
Anbefaling 10 Klargjøre fordeling av strategisk ansvar mellom departementer og
Anbefaling 11 A-krim, sosial dumping og økonomisk kriminalitet bør vurderes

Les utdyping av anbefalingene i KPMG-rapporten side 5 og utover (lenke)