35 tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskrim

35 tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskrim

Publisert av Webredaktør NØF den 05.10.22.

Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet ble lagt fram 1. oktober 2022. Her de 35 tiltakene som foreslås.

1. Øke skattefradraget for fagforeningskontingent

Arbeidstakeres skattefradrag for fagforeningskontingent har vært uendret i lang tid. Fradraget for fagforeningskontingent kan bidra til en høyere organisasjonsgrad, noe som er en forutsetning for den norske arbeidslivsmodellen. Regjeringen vil doble maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent. Regjeringen vil gjennomføre opptrappingen over to år. Første del er gjennomført i 2022 og tiltaket følges opp i statsbudsjettet 2023.

2. Bidra til økt organisasjonsgrad og tariffavtaledekning i samarbeid med partene i arbeidslivet
Regjeringen vil i nært samarbeid med partene jobbe for å sikre et seriøst og organisert arbeidsliv. Det skal legges fram jevnlige kartlegginger av utviklingen av det organiserte arbeidslivet og bruken av ulike tilknytningsformer i arbeidslivet. Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil invitere til årlige konferanser for å rette oppmerksomheten mot tiltak myndighetene og partene kan samarbeide om for å bidra til økt organisering og tariffavtaledekning. Den første konferansen er under planlegging og skal avholdes i 2022.
Det skal være attraktivt å inngå tariffavtaler. Regelverket skal gi virksomheter som er bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett utvidet handlingsrom sammenlignet med uorganiserte virksomheter, blant annet når det gjelder muligheter til bruk av innleie.

3. Styrke kunnskapen om et organisert arbeidsliv
Regjeringen vil i samarbeid med arbeidslivets parter bidra til å styrke kunnskapen om den norske arbeidslivsmodellen og organisasjonenes rolle. Viktige arenaer for dette er videregående opplæring, universiteter og høyskoler, lederutdanningene og på arbeidsplassene for arbeidere som kommer fra land med lav organisasjonsgrad.

4. Styrke samarbeidet mot svart økonomi (SMSØ) på regionalt og nasjonalt nivå
I Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) arbeider Skatteetaten og partene i arbeidslivet med tiltak for å bidra til like konkurransevilkår, gode arbeidsplasser og etterlevelse av regelverk. SMSØs regionale ledd omorganiseres i løpet av 2022 for å styrke dette samarbeidet. Målet er å gi de enkelte regionene mer frihet i oppgaveløsningen, og at det skal være partenes behov og kapasitet som former aktiviteten. Samarbeidet tar utgangspunkt i hovedorganisasjonene i arbeidslivet, samtidig vil det være åpent for andre aktører og interessenter å delta.

5. Gi støtte til Fair Play Bygg Norge
Regjeringen støtter lokale initiativ for å fremme et seriøst arbeidsliv. Partene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden står bak Fair Play Bygg-gruppene, som gjennom flere år har bidratt med informasjonsvirksomhet, tips til myndighetene om useriøse aktører og veiledning til utsatte grupper. Fair Play Bygg Norge er en sammenslutning av de lokale gruppene. Regjeringen vil foreslå at det gis en treårig støtte til Fair Play Bygg Norge.

6. Kollektiv søksmålsrett på flere områder
Etter forslag fra regjeringen er fagforeningers søksmålsrett ved ulovlig innleie gjeninnført. Regjeringen vil vurdere å utvide adgangen til kollektiv søksmålsrett til flere områder, for eksempel for brudd på likebehandlingsprinsippet og ulovlige midlertidige ansettelser.
Styrke arbeidstakerrettigheter
Usikre og uforutsigbare arbeidsforhold og løse tilknytningsformer skaper grobunn for sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Regjeringens mål er et arbeidsliv med hele og faste stillinger. Den generelle adgangen til midlertidig ansettelse er derfor fjernet. Det er også lagt fram lovforslag om å styrke retten til heltid og begrense bruken av innleie. Arbeidsgivere skal ikke kunne organisere seg bort fra sitt ansvar, og rettigheter for arbeidstakere skal ikke kunne defineres bort ved bruk av selvstendige oppdragstakere.


7. Tydeliggjøre arbeidstakerbegrepet i arbeidsmiljøloven
Det er et viktig mål at andelen som befinner seg i en gråsone mellom arbeidstaker og oppdragstaker er lavest mulig. Regjeringen vil derfor gjøre arbeidstakerbegrepet i arbeidsmiljøloven tydeligere. Regjeringen vil også innføre en presumsjonsregel om at arbeidstakerstatus skal legges til grunn med mindre arbeidsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et oppdragsforhold. Dette gir et viktig signal til de som gjør tilpasninger for å omgå arbeidsgiveransvar. Dette arbeidet er en oppfølging av flertallets forslag i NOU 2021: 9 (Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv).


8. Sikre arbeidstakere tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår
Regjeringen vil gjennomføre flere endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven for å sikre arbeidstakere mer forutsigbare og trygge arbeidsforhold. Forslagene har sammenheng med, og skal gjennomføre et nytt EU-direktiv om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår. Regjeringen har sendt på høring forslag om endringer i reglene om skriftlig arbeidsavtale, der arbeidsgiver må ta med flere opplysninger i den skriftlige arbeidsavtalen, som kompetanseutvikling og om innleievirksomhetens identitet ved utleie fra bemanningsforetak. Fristen for når arbeidsavtalen skal foreligge forkortes fra én måned til syv dager. Forslagene omfatter også strengere krav til varigheten av prøvetid, strengere og tydeligere krav til forhåndsvarsling av arbeidstid og rett til å få et skriftlig og begrunnet svar dersom arbeidstaker ber om mer forutsigbare og tydelige arbeidsvilkår.

9. Tydeliggjøre kravene til innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker
I tilsyn med sosial dumping og arbeidslivskriminalitet avdekkes det mangler og dårlige boforhold for arbeidstakere der arbeidsgiver stiller innkvartering til rådighet. Derfor er det behov for å tydeliggjøre hva som ligger i lovens krav til forsvarlig innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker. I dag er innkvartering regulert i arbeidsmiljøloven § 4-4. Arbeidstilsynet har hatt på høring et forslag om å presisere kravene til innkvartering i et eget kapittel i forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler. Arbeidstilsynet skal følge opp denne høringen og fastsette slik forskriftsregulering.

10. Sikre arbeidstakeres rettigheter ved konkurs
Regjeringen vil sette ned et offentlig utvalg som skal utrede mulige regelverksendringer for å sikre arbeidstakeres rettigheter og bekjempe useriøse aktører som utnytter konkursordningen. Konsekvensene av slik utnyttelse er at arbeidstakere mister arbeid og lønn og det offentlige må dekke utestående lønnskrav og utgifter til bobehandling. Det er viktig å ha et regelverk som bidrar til seriøs forretningsvirksomhet og som ivaretar arbeidstakeres rettigheter.

Les resten av tiltakene i handlingsplanen (lenke)