Kan inndratte midler forsterke politiet?

Kan inndratte midler forsterke politiet?

Publisert av Webredaktør NØF den 28.05.20. Oppdatert 02.06.20.

Kan inndratte midler fra økonomisk kriminalitet skal brukes til å finansiere forsterket politiinnsats, mot nettopp økonomisk kriminalitet? Slik er det i England. Nå ber Jenny Klinge (Sp) justisministeren om å vurdere det samme i Norge, skriver Politiforum.

Jenny Klinge, justispolitisk talsperson i Senterpartiet, har sendt dette skriftlige spørsmålet til justisministeren: 


«Politiforum fortalte 13. mai om et engelsk fond for inndratte midler fra kriminalitet, som blir brukt til å finansiere stillinger, utdanning og tiltak rettet mot økonomisk kriminalitet. Noe lignende innført i Norge kunne bidra til at politiet fikk en tydeligere føring om å inndra mer midler i økonomiske straffesaker og å få flere slike saker fram til påtale. Vil statsråden vurdere om denne løsningen eller en lignende løsning er aktuell her til lands?» 

Inger A. E. Coll, leder i Norsk Øko-Forum og høgskolelektor ved Politihøgskolen, håper politikerne kan finne en løsning som bedrer dagens situasjon. 

−Det er gledelig at dette spørsmålet tas opp med justisministeren. Utfordringene knyttet til økonomiske straffesaker har vært de samme i mer enn 20 år, og jeg håper at politikerne er villige til å tenke nytt for å bedre situasjonen, sier Coll til Politiforum. 

Hun påpeker at modellen som benyttes i Storbritannia gir en mangedoblet gevinst: Politiet jobber mer aktivt med inndragning slik at inndragningstallene øker, noe som forebygger ny kriminalitet. Samtidig kan mer ressurser brukes mot den økonomiske kriminaliteten uten at fellesskapet belastes med økte utgifter, noe som sikrer tilliten til politiet og velferdsstaten.

− Norsk politi måles i dag på oppklaringsprosent og saksbehandlingstid. Det er dermed liten grunn til å tro at inndragningstallene vil øke. Etablering av et slikt fond der politidistriktene kan søke om midler, vil kunne være det verktøyet som skal til for å få opp inndragningstallene og tilføre øko-området spesielt og etaten generelt midler uten å belaste statskassen ytterligere. Disse gevinstene er innen rekkevidde også i Norge, sier Coll.

- Og så er det jo en deilig ironi i å bruke penger fra kriminalitet til å avsløre og oppklare straffesaker, sier Coll. 

Les hele saken hos Politiforum (lenke)

OPPDATERT MED SVAR FRA JUSTISMINISTER MONICA MÆLAND:

Departementet arbeider ikke med å se på om deler av inndratte verdier kan kanaliseres tilbake til styrking av politiets innsats mot økonomisk kriminalitet. En slik ordning ville kreve nøye vurderinger, herunder hvilke utfordringer dette kan få for prioriteringer av ulike sakstyper i politiet, ev. smitteeffekt på andre områder utenfor politiet.

Forslaget er også i konflikt med de grunnleggende prinsippene for hvordan vi utarbeider statsbudsjett i Norge. Her er hovedregelen at statens kjernevirksomhet budsjetteres uten henvisning til spesielle finansieringskilder. Statens inntekter og utgifter veies hvert år opp mot alle formål gjennom den ordinære budsjettprosessen.

Regjeringen prioriterer arbeidet med å bekjempe økonomisk kriminalitet, og det skal vi fortsette med. Arbeidstilsynet, Nav, Skatteetaten og politiet samarbeider tettere nå enn før. Vi må se på et sett av virkemidler, og finne tiltakene som gir best effekt.