Regjeringen stanser frislippet i drosjenæringen

Regjeringen stanser frislippet i drosjenæringen

Publisert av Webredaktør NØF den 14.02.22.

Regjeringen varsler at de vil ta flere grep i arbeidet med å rydde opp i drosjenæringen. Et forslag med flere nye krav til næringen blir om kort tid sendt på høring. NØF har i en årrekke jobbet med disse problemstillingene og er glad for gjennomslag i denne saken.

- Denne regjeringen ønsker en drosjenæring med ordnede forhold, der kundene er trygge, og sjåførene har en jobb de kan leve av. Vi skal ha en trygg pasient- og skoletransport, og et godt drosjetilbud i distriktene. Nå har vi besluttet å sende på høring er forslag en rekke krav til, som sammen vil bidra til å stanse frislippet i drosjemarkedet som den forrige regjeringen la opp til, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Regjeringen vil ta flere grep i arbeidet med å rydde opp i drosjenæringen. Et forslag med flere nye krav til næringen blir om kort tid sendt på høring.

- For ett år siden innførte forrige regjering nye regler for drosjenæringen. Det innebar blant annet et frislipp i antall løyvehavere, fjerning av behovsprøving og fjerning av krav om tilknytning til drosjesentral. Dette har ført til situasjon hvor det bare i løpet av det siste året er utstedt over 4000 nye drosjeløyver, noe som ser ut til å ha gitt en overkapasitet i byene. Samtidig har vi fått en dårligere oversikt over det totale drosjetilbudet generelt. Vi ser også en økt risiko for svart virksomhet. Dette vil denne regjeringen nå gjøre noe med, sier Nygård.

Opprettholder krav til taksameter


Regjeringens arbeid med et nytt drosjeregelverk vil både være langsiktig, for å sikre et regelverk som holder seg over tid. I tillegg vil regjeringen på kortere sikt se om det er mulig å innføre enkelte krav for å sikre en seriøs bransje.

Blant annet ønsker regjeringen at det fortsatt skal stilles krav til taksameter i drosjer.

– Taksameter i drosjene er viktig for å sikre at myndighetene har mulighet til å føre kontroll med inntjeningen, redusere den svarte økonomien, sikre at kundene får riktig pris og en ryddig drosjenæring, sier Nygård.

Kompetansekrav til løyvehavere, krav om taklampe og bankgaranti

Regjeringen ønsker også å stille flere krav til drosjenæringen. Blant annet krav om kompetanse for løyvehavere.

– Det er i dag ingen kompetansekrav til løyvehavere, kun til sjåfører. Det mener vi er problematisk. Hvilke krav som stilles til løyvehavere har avgjørende betydning for å sikre at vi har seriøse aktører i næringen. Derfor vil vi så raskt som mulig se på muligheten for å innføre slike krav, sier Nygård.

Videre vil regjeringen innføre ytterligere krav til løyvehavere.

– Vi ønsker å innføre krav om bankgaranti, gjeninnføre krav til taklampe og forsterke kravet om registrering av kjøretøyet som drosje i kjøretøyregisteret. Vi vil videre vurdere andre dokumentasjonskrav til løyvehavere. Alle disse kravene vil bidra til å stanse frislippet i drosjenæringen, sier Nygård.

Forslag til endringer i drosjeregelverket vil så fort som mulig bli sendt på høring.

NØF ved tidligere fagsjef Jan-Egil Kristiansen leverte senest før jul et høringssvar om kontrollutrustning i drosje:

Norsk Økrimforening (NØF) kan ikke støtte forslaget om å tillate løsningen med kontrollutrustning uten fastmontert enhet i kjøretøyet. VI mener at taksameter, i høringen benevnt som kontrollutrustning med en fastmontert enhet i kjøretøyet, klart er den eneste og mest sikre løsningen som kan benyttes i dag, gitt de tre hensynene som er angitt i forslaget
om å sikre riktig beregning av pris, riktig innrapportering til skattemyndighetene og sikkerheten for passasjer og sjåfør. For oss i NØF er det særlig viktig at innrapporteringen til skattemyndighetene blir riktig og ivaretas ved et instrument (taksameter) som iht. dagens regler er sikret på en forsvarlig måte mot uautoriserte inngrep og manipulasjon og kan registrere kjøreinntektene (omsetningen for den enkelte drosje) på en riktig og fullstendig måte. Dagens godkjente taksametre ivaretar dette hensynet, men vi er på ingen måte overbevist om at en app (ikke fastmontert kontrollutrustning) vil kunne ivareta dette hensynet på samme måte som et taksameter.

Les høringssvaret her (lenke)