Utreder politiets bekjempelse av økonomisk krim

Utreder politiets bekjempelse av økonomisk krim

Publisert av Webredaktør NØF den 12.05.23.

Økokrim-sjef Pål K. Lønseth har fått i oppdrag å utrede den fremtidige organiseringen av politiets bekjempelse av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet innen august. Det fremgår av Økokrims årsrapport:

"Økokrim har i 2023 fått i oppdrag å utrede om politiets organisering av etterretning, forebygging og etterforsking av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet understøtter en målrettet og effektiv løsning av samfunnsoppdraget. Utredningen vil inkludere en vurdering av roller, ansvar og myndighet og belyse og vurdere hensiktsmessigheten av dagens organisering. I arbeidet med utredningen skal Økokrim innhente informasjon, synspunkter og vurderinger fra samtlige politidistrikter, særorgan, den høyere påtalemyndighet og andre interessenter.

Økokrim skal avgi sin rapport med eventuelle anbefalinger om organisatoriske endringer til Politidirektoratet innen utgangen av august 2023."

NØF påpekte i et innspill til den kommende stortingsmeldingen om økonomisk kriminalitet før jul at politi- og påtalemyndigheten ikke har de nødvendige ressursene til å etterforske og straffeforfølge anmeldelsene:

"Etterforskning og straffeforfølgning av alvorlig økonomisk kriminalitet krever god innsikt og kompetanse innen flere fagområder og sektorer. Sakene er ofte omfangsrike og svært ressurskrevende. Det hjelper ikke om offentlige etater og privat næringsliv som f.eks. bank og forsikring avdekker og anmelder saker med økonomisk kriminalitet dersom disse ikke etterforskes og de kriminelle dømmes.

Dessverre erfarer vi alt for ofte at politi og påtale ikke har de nødvendige ressursene til å etterforske og straffeforfølge anmeldte saker. Manglende kapasitet medfører at alt fra enkle bedragerier til saker med svært alvorlige tilfeller av godt organisert økonomisk kriminalitet henlegges. Dette gjelder både for anmeldelser fra det offentlig og fra det private næringsliv.

Vi ser det som svært alvorlig om det i de kriminelle miljøene og i samfunnet for øvrig får feste seg en oppfatning av at offentlige myndigheter ikke evner å straffeforfølge alvorlig økonomisk kriminalitet og at det dermed er tilnærmet risikofritt for dem som profesjonaliserer organisert økonomisk kriminalitet."

NØF understreket at dette bør utredes:

"Som påpekt ovenfor har politi- og påtalemyndighet i dag langt fra tilstrekkelig kapasitet til å håndtere anmeldelser av økonomisk kriminalitet og dette gjelder ofte også svært omfattende og alvorlige tilfeller av organisert økonomisk kriminalitet. Oppgavefordeling, roller og ansvarsforhold mellom politi- og påtalemyndighet og offentlige etater, som f.eks. Skatteetaten, bør utredes og vurderes med sikte på å få en mer optimalisert og slagkraftig bekjempelse av økonomisk kriminalitet."